آدرس و اطلاعات تماس:

تهران، خیابان جنت آباد جنوبی، تقاطع کبیرزاده، مجتمع تجاری سمرقند

تلفن دفتر اداری:            109 95 444 – 021

تلفن دفتر مالی:     

تلفن اطلاعات بازار:    

فکس:   

کد پستی: