🔴مالکین محترم مجتمع تجاری اداری تفریحی سمرقند، شمـا می توانید با تکمیـل فـرم زیـر غرفه خود را جهت فـروش یا اجاره در سایت رسمی مجتمع تجاری سمرقند ثبت کنید. 🔵 لطفا پس از اجاره یا فروش واحـد خـود جهت حذف از سایت اطلاع دهید.
💡در صورت نیاز به پشتیبانی 👇