🔴مالکین و بهره برداران محترم مجتمع تجاری اداری تفریحی سمرقند، شمـا می توانید با تکمیـل فـرم زیـر شرح فعالیت و تبلیغات غرفه خود را در سایت رسمی مجتمع تجاری سمرقند ثبت کنید. 🔵 لطفا اطلاعات واحد تجاری و خدماتی خود را با دقت و صحیح پر کنید
💡در صورت نیاز به پشتیبانی 👇